• ภาษาไทย
    • English

โครงการอาสาสมัครมัคคุเทศก์ประจำชุมชน รุ่นที่ 1

ด้วย สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ดำเนินการจัดโครงการอาสาสมัครมัคคุเทศก์ประจำชุมชน รุ่นที่  1 ภายใต้โครงการบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่น อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวของตนเองรวมทั้งสามารถถ่ายทอดเรื่องราวประวัติต่างๆ ของชุมชนได้อย่างมืออาชีพ และยัง ทำให้เยาวชนผู้ซึ่งจะก้าวเข้าสู่อาชีพมัคคุเทศก์  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยว  ความรู้ทางด้านการเป็นมัคคุเทศก์  และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวได้  โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่  11-13  กุมภาพันธ์  2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 2550 และบริเวณอ่าวบุญคง โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาจารย์สุชาติ อินกล่ำ เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาทแก่มัคคุเทศก์อาสาประจำชุมชน รุ่นที่  1 และยังมีอาจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา และคุณเอกชัย หมื่นท่องวารีร่วมเป็นวิทยากรบรรยายทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

Date: 
Wednesday, February 24, 2016 - 09:00