• ภาษาไทย
    • English

แจ้งปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 24-25 มี.ค. 2559

ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีการปรับปรุงระบบระบบสำรองไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 24 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.30 น.- 21.00 น อาจจะมีผลกระทบการใช้งานระบบเครือข่าย ในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

22 มีนาคม 2559


ที่มา  : http://arit.rmutsv.ac.th/th/content/published/220316/904

 

Date: 
Tuesday, March 22, 2016 - 09:30