• ภาษาไทย
    • English

โครงการจังหวัดตรังพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง จัดโครงการจังหวัดตรังพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลข่าวสารเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานทางด้านทักษะอาชีพเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการในครั้งนี้มี อาจารย์สุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว และอาจารย์นัยนา คำกันศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ตลอดจนได้รับเกียรติจากอาจารย์ทรงฤทธิ์ โพนเงิน คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บรรยายหัวข้อ "เมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ความท้าทายในการหางานทำและการเรียนรู้เรื่องอาเซียน มีนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 150 คนเข้าร่วมโครงการ

Date: 
Thursday, April 28, 2016 - 10:00