• ภาษาไทย
    • English

โครงกาารสร้างจิตสำนึกรักองค์กร

      เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารและวางแผน  ได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรขึ้น ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรังและได้รับเกียรติจาก ดร.บรรจบ ปิยมาตย์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย  โดยมีอาจารย์กัลยาณี ยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ 

      วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร
  •  เพื่อทำให้บุคลากรมีความเข้าใจในการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรได้ด้วยตัวเอง 
  • เพื่อสะท้อนให้เห็นหลุมพรางที่เกิดความรู้สึกในด้านลบกับองค์กร
  • เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองเสียใหม่  
Date: 
Friday, June 17, 2016 - 09:00