• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

  เมื่อวันที่  21-23  กรกฎาคม  2559  สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน  พัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นระบบและยั่งยืน  และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  38  คน เป็นชาวบ้านในชุมชนเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง นำโดยผู้ใหญ่สวัสดิ์ ขุนนุ้ย  ผู้ใหญ่บ้านเขาหลัก

 ในการจัดโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวมาเป็นประธานในการเปิดโครงการและมีอาจารย์ธนินทร์ สังขดวง และอาจารย์จุติมา  บุญมี เป็นวิทยากร ผลของการดำเนินโครงการ ทำให้ชุมชนรู้จักตัวเองมากขึ้น วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งด้านศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนได้ และพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวได้ทั้งหมด 6  รูปแบบ 

Date: 
Monday, August 1, 2016 - 14:15