• ภาษาไทย
    • English

ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 หน่วยวิจัยและพัฒนา งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดการประชุมติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Date: 
Monday, June 5, 2017 - 21:00