• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษาฯ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 6 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีคุณโสฬส สิงห์ตระหง่าน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

Date: 
Friday, July 7, 2017 - 13:15