• ภาษาไทย
    • English

เสวนาเรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรภายใต้เครือข่ายความร่วมมือฯ

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดการเสวนาในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา โดยมีผ้บริหาร จาก 4 สถาบัน ได้แก่ นายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผศ. ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการคณบดีวิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และนายดนัย วินัยรัตน์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมผู้เข้าร่วมเสวนาจากทั้ง 4 สถาบัน ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันต่อไปในอนาคต ณ ห้อง 202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Date: 
Thursday, August 24, 2017 - 15:15