• ภาษาไทย
    • English

โครงการสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายฯ

วันที่ 20 สิงหาคม 2560 งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย Tourism Excellent Network Southern Chapter เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทั้ง 3 สถาบันได้แก่ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Date: 
Thursday, August 24, 2017 - 15:45