• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษา

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 สาขาบริหารธุรกิจ โดย อ.วิทยา ตู้ดำ ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 3 “โครงการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในรูปแบบและกระบวนการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการฟังและการพูดเบื้องต้น และนักศึกษาสามารถนำความรู้ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ณ ห้อง ฉ.202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี Mr.Steven Gregory Embree และ Mr. Daniel Guiney อาจารย์ชาวต่างชาติจากสาขาภาษาต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

Date: 
Saturday, December 16, 2017 - 15:15