• ภาษาไทย
    • English

โครงการสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ ร่วมกับสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัยตรัง ในระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ได้มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีก่อนสำเร็จการศึกษา ตลอดจนพัฒนานักศึกษาสาขาการบัญชี ให้มีความพร้อมในการเป็นแรงงานคุณภาพ และเป็นนักบัญชีที่มีศักยภาพในอนาคต โดยเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ด้านการบัญชี

Date: 
Wednesday, March 7, 2018 - 16:15