• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ (ป่าชายหาด)

สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ (ป่าชายหาด) ขึ้น เมื่อวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อให้ความรู้ด้านภาษา และเสริมสร้างจิตสำนึกรักในคุณค่าทรัพยากรป่าชายหาดและสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของป่าชายหาดให้แก่บุคคลทั่วไปได้ โดยมีนีกเรียนจาก โรงเรียนบ้านปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า 40 คน

Date: 
Wednesday, March 7, 2018 - 16:30