• ภาษาไทย
    • English

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา

ประมวลภาพบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กับ คณะอุตสหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เพื่อสร้างเครือข่ายด้านกิจกรรมนักศึกษาภายใต้สโมสรนักศึกษาทั้ง ๒ สถาบัน โดยจัดขึ้นวันที่  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

Date: 
Friday, May 27, 2016 - 10:00