• ภาษาไทย
    • English

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

         ประมวลภาพโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

        โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมแรมและการท่องเที่ยวเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมี อ.นัยนา คำกัลศิลป์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก คุณฟาริดา เรื่องไมตรี และ คุณสาธิต สิริภัทท์  เป็นวิทยากรบรรยายโครงการ และมีบูธกิจกรรมจัดหางานจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง  มาให้แนะนำแนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ,ตำแหน่งงานว่าง และการทดสอบความรู้ด้านอาชีพอีกด้วย 

             จุดประสงค์โครงการนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งด้านขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนสมัครงาน การเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับตนเอง บุคลิกภาพที่ดีเพื่อการทำงาน รวมไปถึงการเพิ่มพูนความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานและประกันสังคม   โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 240 คนเข้าร่วมโครงการ

       

Date: 
Friday, May 27, 2016 - 14:00