• ภาษาไทย
    • English

ประมวลภาพโครงการสร้างผู้ประกอบใหม่ START UP 2016 (กลุ่มจังหวัดอันดามัน)

     ประมวลภาพโครงการสร้างผู้ประกอบใหม่ START UP 2016 (กลุ่มจังหวัดอันดามัน) 25 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง และได้รับเกียรติจาก นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ดร.ศิววงค์ เพชรจุล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และวิทยากรบรรยายพิเศษจากคุณวัฒนา แก้วประจุ ผู้อำนวยการภาค 11 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย คุณปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง บรรยายให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการใหม่อีกด้วย

Date: 
Monday, June 27, 2016 - 08:30