• ภาษาไทย
  • English

ณัฎฐณิชา หนูแก้ว


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Miss Nutthanicha Nukaew
ชื่อภาษาไทย       : นางสาวณัฎฐณิชา หนูแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตร  :  การโรงแรมและการท่องเที่ยว

TEL  : 8503

EMAIL : nutthanicha.n@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปริญญาตรี ศศ.บ. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ธุรกิจท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • การจัดการธุรกิจโรงแรม
 • การออกแบบอาหารในธุรกิจโรงแรม
 • ธุรกิจที่พักแรม
 
ประสบการณ์การสอน
 • -
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • การประเมินศักยภาพของชุมชนเกาะสุกรเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • -
 
ตำรา หนังสือ
 • -
ประสบการณ์การทำงาน
 • True Corperation ตำแหน่ง Senier Manager