• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก(57)

เอกสารหลักฐาน :

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสารหลักฐาน

CHT-08-00-1.2-01 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2557
CHT-08-00-1.2-02 ใบรับรองคุณวุฒิปริญญาเอก
CHT-08-00-1.2-03 ใบรับรองผลการศึกษาปริญญาเอก