• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี(57)

รายการหลักฐาน 

หมายเลข

รายการเอกสาร

CHT 08-00-1.6.1-01 แผนการดาเนินงานพัฒนานักศึกษา 2557
CHT 08-00-1.6.1-02 โครงการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2558
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
CHT 08-00-1.6.2-01 โครงการจัดทาพานไหว้ครู
CHT 08-00-1.6.2-02 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
CHT 08-00-1.6.2-03 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
CHT 08-00-1.6.2-04 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิถีชีวิต 3 ดี กิจกรรมย่อยที่ 3 คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยด้านความรู้
CHT 08-00-1.6.2-05 โครงการศึกษาดูงานองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาภายนอก
CHT 08-00-1.6.2-06 โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
CHT 08-00-1.6.2-07 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิถีชีวิต 3 ดี “กิจกรรมย่อยที่ 2 หน้าที่พลเมืองไทยตามหลักประชาธิปไตย”
CHT 08-00-1.6.2-08 โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
CHT 08-00-1.6.2-09 โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญากีฬาไทยต้านยาเสพติดด้านทักษะทางปัญญา
CHT 08-00-1.6.2.10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการมีจิตสาธารณะทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
CHT 08-00-1.6.2-11
 
โครงการส่งกองเชียร์ผู้นาเชียร์ ผู้นาเชียร์และ RMUTSV Freshy 2015 เข้าประกวดกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศรีวิชัยเกมส์ครั้งที่ 9
CHT 08-00-1.6.2-12 โครงการตัดชุดฟอร์มคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
CHT 08-00-1.6.2-13 โครงการเตรียมความพร้อมรุ่นพี่ก่อนพบน้องใหม่
CHT 08-00-1.6.2-14 โครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
CHT 08-00-1.6.2-15 โครงการรณรงค์แต่งกายถูกระเบียบ CHT Freshy 2015
CHT 08-00-1.6.2-16 โครงการเสม็ดขาวสัมพันธ์ครั้งที่ 24 ประจาปีการศึกษา 2557
CHT 08-00-1.6.2-17 โครงการแข่งขันกีฬา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 9
CHT 08-00-1.6.2-18 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
CHT 08-00-1.6.2-19 อ้างอิงเอกสาร CHT 08-00-1.6.2-13 โครงการโครงการเตรียมความพร้อมรุ่นพี่ก่อนพบน้องใหม่
CHT 08-00-1.6.2-20 อ้างอิงเอกสาร CHT 08-00-1.6.2-14โครงการโครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
CHT 08-00-1.6.2-21 อ้างอิงเอกสารCHT 08-00-1.6.2-15โครงการรณรงค์แต่งกายถูกระเบียบ CHT Freshy 2015
CHT 08-00-1.6.2-22 อ้างอิงเอกสารCHT 08-00-1.6.2-16โครงการเสม็ดขาวสัมพันธ์ครั้งที่ 24 ประจาปีการศึกษา 2557
CHT 08-00-1.6.3-01 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
CHT 08-00-1.6.3-02 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
CHT 08-00-1.6.4-01 สรุปผลการดาเนินงานโครงการงานพัฒนานักศึกษา
CHT 08-00-1.6.4-02 สรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทุกด้าน
CHT 08-00-1.6.5-01 สรุปผลการดาเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษา
CHT 08-00-1.6.5-02 สรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทุกด้าน
CHT 08-00-1.6.6-01  สรุปผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
CHT 08-00-1.6.6-02  รายงานการประชุมฝุายพัฒนานักศึกษา