• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์(57)

เอกสารหลักฐาน :

หมายเลขเอกสาร

 รายการเอกสารหลักฐาน

CHT 08-00-2.2-01 สรุปจานวนงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2558
CHT 08-00-2.2-02 หนังสือสัญญางานวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
CHT 08-00-2.2-03 เล่มจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
CHT 08-00-2.2-04 สรุปจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง ประจาปีการศึกษา 2558