• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย(57)

รายการหลักฐาน :

หมายเลขหลัฐาน

รายการหลักฐาน

CHT 08-00-4.1.1-01 คาสั่งที่ 027/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
CHT 08-00-4.1.1-02 คำสั่งที่ 073/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาด้านการมีจิตสาธารณะ
CHT 08-00-4.1.1-03 คำสั่งที่ 114/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างจิตสานึก อนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว
CHT 08-00-4.1.1-04 คำสั่งที่ 010/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม
CHT 08-00-4.1.1-05 คำสั่งที่ 024/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
CHT 08-00-4.1.1-06 คำสั่งที่ 025/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
CHT 08-00-4.1.2-01 แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2557 ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
CHT 08-00-4.1.2-02 แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
CHT 08-00-4.1.3-01 อ้างอิงเอกสาร CHT 08-00-4.1.2-01,02) แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2557และ2558 ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
CHT 08-00-4.1.3-02 รายงานผลการดำเนินโครงการเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
CHT 08-00-4.1.3-03  รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาด้านการมีจิตสาธารณะ
CHT 08-00-4.1.3-04 รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างจิตสานึก อนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว
CHT 08-00-4.1.3-05 รายงานผลการดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม
CHT 08-00-4.1.3-06  รายงานผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
CHT 08-00-4.1.3-07 รายงานผลการดำเนินโครงการทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
CHT-08-00-4.1.4-01 อ้างอิงเอกสาร (CHT 08-00-4.1.3-02,03,04,05,06,07)
CHT-08-00-4.1.5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 5 มิถุนายน 2558
CHT 08-00-4.1.6-01 หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยและหน่วยงานมีการเผยแพร่กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
CHT 08-00-4.1.6-02 อ้างอิงเอกสาร (CHT 08-00-4.1.3-07)รายงานผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น