• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน(57)

รายการหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

รายการหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

รายการหลักฐาน

CHT 08-00-5.1.1-01 คำสั่งที่ 092/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 CHT 08-00-5.1.1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
CHT 08-00-5.1.1-03 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ขออนุมัติและดาเนินโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว CHT 08-00-5.1.1-04  แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
CHT 08-00-5.1.1-05  แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย CHT 08-00-5.1.1-06  แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565)
CHT 08-00-5.1.1-07  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) CHT 08-00-5.1.1-08 แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
CHT 08-00-5.1.1-09  แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย CHT 08-00-5.1.1-10  บันทึกข้อความ ศธ 0584.14/ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
CHT 08-00-5.1.2-01 รายงานผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557อาเซียน CHT 08-00-5.1.3-11 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 เรื่อง ขออนุมัติและดาเนินโครงการเพิ่มอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
CHT 08-00-5.1.3-12  บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามประเด็นความเสี่ยง CHT 08-00-5.1.4-01 แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
CHT 08-00-5.1.4-02  แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 CHT 08-00-5.1.4-03 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/640 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สิ้นไตรมาส 4
CHT 08-00-5.1.4-04 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/232 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ สิ้นไตรมาส 2 CHT 08-00-5.1.4-05  บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/218 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 เรื่อง ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ สิ้นไตรมาส 2
CHT 08-00-5.1.4-06  นโยบายต่างๆในแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 CHT 08-00-5.1.4-07 คู่มือการปฏิบัติงาน
CHT 08-00-5.1.4-08  คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านต่างๆ CHT 08-00-5.1.4-09  บันทึกข้อความ ศธ 0584.14/ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขอส่งสรุปผลแบบสารวจผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
CHT 08-00-5.1.4-10 คาสั่งที่ 034/2558 เรื่อง มอบหมายให้รองผู้อานวยการรักษาราชการแทนผู้อานวยการตามลาดับ CHT 08-00-5.1.4-11 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0584.14/321 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทน
CHT 08-00-5.1.4-12  คาสั่งที่ 030/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว CHT 08-00-5.1.4-13  คาสั่งที่ 023/2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่
CHT 08-00-5.1.4-14  คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านต่างๆ CHT 08-00-5.1.4-15  รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2556
CHT 08-00-5.1.4-16  คาสั่งที่ 030/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว CHT 08-00-5.1.4-17  รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1-3
CHT 08-00-5.1.4-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2558 CHT 08-00-5.1.4-19  คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
CHT 08-00-5.1.4-20  คาสั่งที่ 030/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว CHT 08-00-5.1.4-21 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
CHT 08-00-5.1.4-22  โครงการบริการวิชาการต่างๆ CHT 08-00-5.1.4-23  การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
CHT 08-00-5.1.4-24 รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2556 CHT 08-00-5.1.4-25  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ
CHT 08-00-5.1.4-26  บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0584.14/246 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งบุคลากรให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการ CHT 08-00-5.1.4-27 คาสั่งที่ 034/2558 เรื่อง มอบหมายให้รองผู้อานวยการรักษาราชการแทนผู้อานวยการตามลาดับ
CHT 08-00-5.1.4-28  บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0584.14/321 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทน CHT 08-00-5.1.4-29  บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/210 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งบุคลากรให้ดารงตาแหน่งหัวหน้างาน
CHT 08-00-5.1.4-30 คาสั่งที่ 023/2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ CHT 08-00-5.1.4-31 กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง
CHT 08-00-5.1.4-32  บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/246 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งบุคลากรให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการ CHT 08-00-5.1.4-33 นโยบายของมหาวิทยาลัย ตามแผนกลยุทธ์
CHT 08-00-5.1.4-34 กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง CHT 08-00-5.1.4-35  บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.02/924 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เรื่อง แจ้งการจัดสรรห้องพักสาหรับบุคลากร
CHT 08-00-5.1.4-36  แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 CHT 08-00-5.1.4-37  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
CHT 08-00-5.1.4-38 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว CHT 08-00-5.1.4-39  รายงานการประชุมบุคลากร วิทยาลัย
CHT 08-00-5.1.5-01  คาสั่งที่ 095 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 CHT 08-00-5.1.5-02 บันทึกข้อความ ศธ 0584.14/ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ขออนุมัติและดาเนินโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
CHT 08-00-5.1.5-03  คาสั่งที่ 038/2558 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา CHT 08-00-5.1.5-04  รายงานผลการดาเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
CHT 08-00-5.1.5-05 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติและดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 CHT-08-00-5.1.6-01 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
CHT-08-00-5.1.6-02  แผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 CHT -08-00-5.1.6-03 แผนพัฒนารายบุคคลในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และแผนพัฒนารายบุคคลสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น
CHT-08-00-5.1.6-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 CHT-08-00-5.1.6-05 ตัวอย่างการติดตามผลการนาความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรม/สัมมนา/นาเสนอผลงานทางวิชาการ/ดูงาน มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
CHT 08-00-5.1.7-01  โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว CHT 08-00-5.1.7-02  คู่มือการปฏิบัติงาน “หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา”
CHT 08-00-5.1.7-03  หนังสือที่ ศธ.0584.14/647 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 เรื่อง ทบทวนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 CHT 08-00-5.1.7-04 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557
CHT 08-00-5.1.7-05  คาสั่งที่ 118/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา 2557
CHT 08-00-5.1.7-06  แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 2557
CHT 08-00-5.1.7-07  หนังสือที่ ศธ. 0584.23/266 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขอส่งเปูาหมายคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2557 CHT 08-00-5.1.7-08 หนังสือที่ ศธ.0584.14/306 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้และหน่วยงานภายใน ประจาปีการศึกษา 2557
CHT 08-00-5.1.7-09  รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2558 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 CHT 08-00-5.1.7-10 หนังสือที่ ศธ.0584.14/324 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เรื่อง แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ (รอบ 9 เดือนและรอบ 12 เดือน)
CHT 08-00-5.1.7-11 หนังสือที่ ศธ.0584.14/ ลงวันที่ 07 กันยายน 2558 เรื่อง ติดตามรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2557 CHT 08-00-5.1.7-12  หนังสือที่ ศธ.0584.23/402 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ประจาปีการศึกษา 2557