• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 1.1: การมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม 5ส ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย(57)

รายการหลักฐาน

หมายเลขหลักฐาน

รายการหลักฐาน

CHT-08-00-1.1.1-01 หนังสือที่ศธ. 0584.14/ ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2557 เรื่อง คำสั่งที่ 072/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส CHT 08-00-1.1.1-02  คำสั่งที่ 033/2557 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามกิจกรรม 5ส ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
CHT 08-00-1.1.2-01 หนังสือที่ ศธ. 0584.14/628 ลงวันที่ 30 กันยายน  2557 เรื่อง แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
CHT 08-00-1.1.2-02 หนังสือที่ ศธ.0584.14/828 ลงวันที่ 27  กันยายน  2556 เรื่อง คู่มือประกอบการปฏิบัติงานกิจกรรม 5ส
CHT 08-00-1.1.2-03  หนังสือที่ ศธ.0584.14/308 ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2557 เรื่อง ดำเนินการกิจกรรม 5ส  Big cleaning day
CHT 08-00-1.1.2-04  หนังสือที่ ศธ.0584.14/307  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2558 เรื่อง  เตรียมความพร้อมรับการตรวจกิจกรรม 5ส (ภายใน) ประจำปีการศึกษา 2557
CHT 08-00-1.1.2-05  ประกาศ พื้นที่รับการตรวจกิจกรรม 5ส และเตรียมความพร้อมรับการตรวจจากคณะกรรมการ ทางเว็บไซต์ www.cht.rmutsv.ac.th 
CHT 08-00-1.1.3-01  หนังสือที่ ศธ.0584.14/307  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2558 เรื่อง  เตรียมความพร้อมรับการตรวจกิจกรรม 5ส (ภายใน) ประจำปีการศึกษา 2557
CHT 08-00-1.1.3-02 หนังสือที่ ศธ. 0584.14/329 ลงวันที่  14  พฤษภาคม  2558 เรื่อง ขอเชิญประชุม 
CHT 08-00-1.1.3-03 รายงานการประชุม  ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 27  พฤษภาคม  2558
CHT 08-00-1.1.3-04 หนังสือที่ ศธ. 0584.14/ ลงวันที่ 10  มิถุนายน  2558  เรื่อง ผลการการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส (ภายใน) ประจำปีการศึกษา  2557
CHT 08-00-1.1.4-01  หนังสือที่ ศธ. 0584.14/..307... ลงวันที่ ..8 พฤษภาคม2558 เรื่อง เตรียมความพร้อมรับการตรวจกิจกรรม 5 ส (ภายใน) 
CHT 08-00-1.1.4-02  หนังสือที่ ศธ.0584.14/393 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 เรื่อง ผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส (ภายนอก) 
CHT 08-00-1.1.5-01 หนังสือที่ศธ. 0584.14/244 ลงวันที่  9 มิถุนายน  2558 เรื่อง  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส  (ภายนอก)
CHT 08-00-1.1.5-02 หนังสือที่ ศธ.0584.14/394  ลงวันที่  9  มิถุนายน  เรื่องรับการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส (ภายนอ) ปี 2557
CHT 08-00-1.1.5-03 หนังสือที่ ศธ.0584.28/149 ลงวันที่ 6  กรกฎาคม  2558 เรื่อง ขอส่งผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส