• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.3: มีระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) ให้กับนักศึกษา(57)

รายการหลักฐาน

หมายเลขหลักฐาน 

รายการหลักฐาน

CHT. 08-00-2.3.1-01 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจและการฝึกงานวิชาชีพ  พ.ศ.2557
CHT. 08-00-2.3.1-02 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องประกาศการฝึกงานภายนอกของนักศึกษาสังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
CHT. 08-00-2.3.1-03 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยฝึกงานและสหกิจศึกษา
CHT-08-00-2.3.2-01 สมุดบันทึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  การเก็บชั่วโมงฝึกทักษะปฏิบัติภายในของศูนย์วิสาหกิจศึกษา
CHT-08-00-2.3.2-02 แผนพัฒนาวิชาการและวิชาชีพทักษะวิชาชีพนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2556-2560
CHT-08-00-2.3.3-01 ภาพการใช้พื้นที่บริเวณชายหาดราชมงคลสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ
CHT. 08-00-2.3.3-02 ภาพศูนย์ฝึกปฏิบัติการสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สำหรับการฝึกงานภายในของนักศึกษา
CHT. 08-00-2.3.3-03 ภาพการฝึกงานภายในศูนย์ฝึกของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
CHT 08.00-2.2.3-04  โครงการศตวรรษที่ 21 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจ พร้อมภาพประกอบ
CHT 08.00-2.2.3-05 ภาพห้องปฏิบัติการทางภาษา
CHT 08-00-2.3.4-01 ภาพกิจกรรมโครงการการอบรมมัคคุเทศก์ทางทะเล
CHT 08-00-2.3.4-02 ภาพกิจกรรมโครงการ CHT วิชาการเพื่อสร้างงานวิชาการและวิจัยของนักศึกษา 
CHT 08-00-2.3.4-03  สรุปโครงการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 4
CHT 08-00-2.3.4-04 สรุปโครงการฝึกทักษะวิชาชีพทางการบัญชี กิจกรรมย่อยที่ 1 สู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ-ด้านการสอบบัญชี
CHT 08-00-2.3.4-05 สรุปโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการศึกษาแก่นักศึกษา
CHT 08-00-2.3.5-01 สรุปโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทางทะเล
CHT 08-00-2.3.5-02 สรุปโครงการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ