• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.4: งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิ่น(57)

เอกสารหลักฐาน :

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสารหลักฐาน

CHT 08-00-2.4-01

งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนานาชาติ