• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.3: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ(57)

เอกสารหลักฐาน :

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสารหลักฐาน

CHT 08-00-3.3-01

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/  ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 เรื่อง ขออนุมัติและลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

CHT 08-00-3.3-02

คำสั่งที่ 090/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

CHT 08-00-3.3-03

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

CHT 08-00-3.3-04

สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

CHT 08-00-3.3-05

บันทึกข้อความ ศธ 0584.14/   ลงวันที่ 21  พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขอส่งสรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558