• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์[58]

หมายเลขและรายการเอกสาร

CHT 08-00-2.1.1-01 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555 -2559) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

CHT 08-00-2.1.1-02 ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ

CHT 08-00-2.1.1-03 ระเบียบมหาวิทยาลัยฯว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. 2559

CHT 08-00-2.1.1-04 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยงานวิจัยและพัฒนา  ประจำปีการศึกษา  2558

CHT 08-00-2.1.1-05 แผนพัฒนางานวิจัย ประจำปีงบประมาณ  2556-2559

CHT 08-00-2.1.1-06 หน้า เว็บไซต์ สวพ. และวิทยาลัยฯ ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย

CHT 08-00-2.1.1-07  ฐานข้อมูล สำหรับการเผยแพร่ บทความวิจัย /ระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 

CHT 08-00-2.1.2-01 จัดทำ/รวบรวม ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นงานด้านการวิจัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยในการสืบค้นข้อมูล

CHT 08-00-2.1.2-02 ประมวลภาพถ่ายห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นคว้า

CHT 08-00-2.1.2-03 คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  

CHT 08-00-2.1.2-04หนังสือบันทึกข้อความอนุมัติเงินทางไปราชการเพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัย ของ อาจารย์จุติมา บุญมี 30-31 มี.ค.2558  หนังสือบันทึกข้อความอนุมัติเงินทางไปราชการเพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัย ของ อาจารย์จุติมา บุญมี 4 ก.ย. 2558

CHT 08-00-2.1.3-01 เล่มจัดสรรงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

CHT 08-00-2.1.3-02  ระเบียบ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558

CHT 08-00-2.1.4-01 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติในประเทศ   พ.ศ. 2558

CHT 08-00-2.1.4-02 ประกาศ เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

CHT 08-00-2.1.4-03 เล่มจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

CHT 08-00-2.1.5-01 หนังสือบันทึกข้อความอนุมัติเงินทางไปราชการเพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัย ของ อาจารย์จุติมา บุญมี 30-31 มี.ค.2558 หนังสือบันทึกข้อความอนุมัติเงินทางไปราชการเพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัย ของ อาจารย์จุติมา บุญมี 4 ก.ย.2558

CHT 08-00-2.1.5-02 โครงการพัฒนาอาจารย์ ความรู้ทางด้านการวิจัย