• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ[58]

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสารหลักฐาน

CHT 08-00-2.3-01

การเตรียมความพร้อมด้านการบริการการท่องเที่ยว เพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กรศึกษา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (อาจารย์จุติมา  บุญมี)

- ปก

- สารบัญ

- บทความวิจัย

- รายชื่อผู้ทรงที่พิจารณาบทความ

- ดัชนีวารสาร

Proceeding งานวิจัย

CHT 08-00-2.3-02

ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดการท่องเที่ยวตามเส้นทางอาณาศรีวิชัย กรณีศึกษา จ.นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง และสงขลา (อาจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา)

- ปก

- สารบัญ

- บทความวิจัย

- รายชื่อผู้ทรงที่พิจารณาบทความ

- ดัชนีวารสาร

Proceeding งานวิจัย

CHT 08-00-2.3-03

นวัตกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการจัดการท่องเที่ยวทางทะเลตรัง : กรณีศึกษาเกาะม้า เกาะกระดาน เกาะมุก และเกาะเชือก (อาจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา)

- ปก

- สารบัญ

- บทความวิจัย

- รายชื่อผู้ทรงที่พิจารณาบทความ

- ดัชนีวารสาร

Proceeding งานวิจัย

CHT 08-00-2.3-04

แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ (อาจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา)

- ปก

- สารบัญ

- บทความวิจัย

- รายชื่อผู้ทรงที่พิจารณาบทความ

- ดัชนีวารสาร

Proceeding งานวิจัย

 

CHT 08-00-2.3-05

Communication Strategies Use of Thai Undergraduate Students

(อาจารย์คุลิกา  ธนะเศวตร)                   

- ปก

- สารบัญ

- บทความวิจัย

- รายชื่อผู้ทรงที่พิจารณาบทความ

- ดัชนีวารสาร

Proceeding งานวิจัย

CHT 08-00-2.3-06

The Use of Melayu Language by Employees of Tourism Workplaces in Sikao District

(อาจารย์ธนินทร์  สังข์ดวง)

- สารบัญ

- บทความวิจัย

- รายชื่อผู้ทรงที่พิจารณาบทความ

- ดัชนีวารสาร

Proceeding งานวิจัย

CHT 08-00-2.3-07

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: ชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (อาจารย์จุติมา  บุญมี)

- ปก

- สารบัญ

- บทความวิจัย

- รายชื่อผู้ทรงที่พิจารณาบทความ

- ดัชนีวารสาร

Proceeding งานวิจัย

CHT 08-00-2.3-08

Modelling Developed Land in Phuket Province of Thailand 2000-2009

(อาจารย์ธนินทร์  สังขดวง)

- ปก

- สารบัญ

- บทความวิจัย

- รายชื่อผู้ทรงที่พิจารณาบทความ

- ดัชนีวารสาร

Proceeding งานวิจัย