• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 4.2 : ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน [58]

หมายเลขและรายการเอกสาร

CHT 08-00-4.2.1-01 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

CHT08-00-4.2.2-01 อ้างอิงเอกสาร (CHT 08-00-4.2.1-01)โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

CHT 08-00-4.2.2-02 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวประจำปีการศึกษา 2559

CHT08-00-4.2.3-01 อ้างอิงเอกสาร (CHT 08-00-4.2.1-01) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

CHT 08-00-4.2.3-02 อ้างอิงเอกสาร (CHT 08-00-4.2.2-02) โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวประจำปีการศึกษา 2559

CHT08-00-4.2.3-03 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม