ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประธานกรรมการ

 

 ดร.จตุพร ฮกทา
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

กรรมการ

ผศ.ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

 กรรมการ

ดร.ดุสิตพร ฮกทา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

กรรมการ

อาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ
 หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 กรรมการ

 อาจารย์ศิริวรรณ์  ศิลารักษ์ 
หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ
กรรมการ

อาจารย์กัลยาณี  ยุทธการ
 กรรมการ

ผศ.สุภาพร เจริญสุข
 กรรมการ

อาจารย์ปิยะนารถ อรรคไกรสีห์
 กรรมการ

 นายจักราวุธ ชำนาญเกียรติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกรวิทย์ ช่วยดู
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์โอษฐ์สุมา ชุมพงศ์

เลขานุการ