• ภาษาไทย
    • English

ติดตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน และเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2564

Date: 
Thursday, June 9, 2022 - 16:00