• ภาษาไทย
  • English

ข่าววิจัยและประชุมวิชาการ มทร

Subscribe to ข่าววิจัยและประชุมวิชาการ มทร feed
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าววิจัยและประชุมวิชาการ
Updated: 16 min 19 sec ago

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: ประชุมวิชาการเรื่อง “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Lab. Safety Symposium)”ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2558

Tue, 07/28/2015 - 11:04

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเรื่อง “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Lab. Safety Symposium)” โดยร่วมมือกับ Laboratory Safety (LSI) จากสหรัฐอเมริกาในงานแสดงสินค้า “Thailand Lab 2015” ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2558 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ โทร 06-2458-7487 หรือ E-mail : tab.foundation@gmail.com หรือสอบถามได้ที่สถาบันวิจัย 

ประชุมวิชาการระดับชาติ

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: สกว. ประกาศรับสมัคร รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น TRF-CHE-Scopus Research Awards 2015

Tue, 07/28/2015 - 10:36
ประกาศรับสมัครรางวัล 2015 TRF-CHE-SCOPUS RESEARCH AWARDS วันที่ประกาศ: 06 กรกฏาคม 2558 ผู้ประกาศข่าว admin เปิดอ่าน 42 ครั้ง

 

                      ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier (ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ SCOPUS) ได้จัดให้มีรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น TRF-CHE-Scopus Research Awards ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (MRG หรือ TRG) และนักวิจัยรุ่นกลาง (RMU หรือ RSA) ที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุนของ สกว. หรือสิ้นสุดโครงการไม่เกิน 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ให้มีกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยผู้รับทุน
          ในการนี้ สกว. ได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าคัดเลือก หรือเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของรางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Research Awards และจะมีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน 6 สาขาวิชา คือ 1) Life Science & Agricultural Sciences 2) Chemical & Pharmaceutical Sciences (Including Chemical Engineering) 3) Engineering and Multidisciplinary Technogy 4) Health Sciences 5) Physical Sciences (Including Mathematics @ Physics) และ 6) Humanities and Social Sciences ซึ่งผู้ได้รับรางวัลจะได้โล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท สำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง และ 50,000 บาท สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ 
          โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์  http://asia.elsevier.com/trfchescopus2015  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2558 โดยจะประกาศรางวัลและมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 15 ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี training_thข่าวฝากประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "JSPS-NRCT" ณ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558

Tue, 07/28/2015 - 10:30

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "JSPS-NRCT" ณ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ในหัวข้อ "Nano and materials and cancer" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสมาคมศิษย์เก่าของ JSPS (JAAT) ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
ลงทะเบียนเข้างาน Online ได้ที่
Online Registration >>
http://www.researchexpo-register.com/

การสัมมนา JAAT - JSPS - NRCT เรื่อง "Nano and materials and cancer"

หัวข้อ “The future we want”
-Academic Challenge for better life- จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ JSPS Bangkok Office ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13:30-16:35 น. ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
ลงทะเบียนเข้างาน Online ได้ที่
Online Registration >>
http://www.researchexpo-register.com/

การสัมมนาเรื่อง "Innovation research on microbial resources and ecosystem in tropical area  ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-17.00 น.

ลงทะเบียนเข้างาน Online ได้ที่
Online Registration >>
http://www.researchexpo-register.com/

(ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558)

training_th

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: การประชุม INTERNATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE 2015 (IGRC2015) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558

Tue, 07/28/2015 - 10:26
          ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุม  International Graduate Research Conference 2015 (iGRC2015) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกาาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ อันจะเป็นประโยชนฺในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
          โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://www.grad.cmu.ac.th/igrc2015/ ประชุมวิชาการระดับชาติ

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: พัทลุงศึกษา-ภูมิปัญญาชุมชน-ลุ่มน้ำทะเลสาบ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

Tue, 07/28/2015 - 10:22
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม วิชาการระดับชาติ พัทลุงศึกษา-ภูมิปัญญาชุมชน-ลุ่มน้ำทะเลสาบ ครั้งที่ 1 และงานรวมพลคนรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 9 "พลัง พลเมือง พลังชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบ จังหวัดพัทลุง จัดการตนเอง" ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.2015clw-conference.com/ ประชุมวิชาการระดับชาติ

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

Tue, 07/28/2015 - 10:17
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับเครือข่ายวิจัย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒฯาที่ยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสติ นักศึกษา และบุคลากรผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมในครั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/researchconference หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเอกรัก ไชยสถาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 080-572-2715

ประชุมวิชาการระดับชาติ

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: สมศ. จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558

Tue, 07/28/2015 - 10:12
สมศ. จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (The International Conference on Quality Assurance 2015 หรือ ICQA 2015) ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558

สมศ. จะมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (The International Conference on Quality Assurance 2015 หรือ ICQA 2015) ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ในการประชุมฯ ประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการจากวิทยากรชาวไทยและต่างประเทศ รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ “Breaking Barriers Towards a Millennium of Quality : Quality Development, Enhancement, and Framework”
ทั้งนี้ สมศ. ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมเสนอผลงานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมในครั้งนี้ หากมีผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ทิพย์ ชัยพิพัฒน์ โทร 081 56206764 หรือ www.icqa2015.com โดย สมศ. จะเปิดรับลงทะเบียนด้วยระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน เป็นต้นไป

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: สถาบันวิจัยฯ--สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)​ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

Thu, 07/09/2015 - 12:41
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2559 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ในปีงบประมาณ 2559 ได้อย่างทั่วถึง 

จึงมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2558 โดยสามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.thและ www.nrpms.go.th เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง วช.จึงได้กำหนดจัดการประชุม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย 
ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

วช. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สำหรับการเดินทางเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุม (ภาครัฐ) สามารถเบิกได้จากต้นสังกัด ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่เว็บไซต์http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=16

ติดต่อ : 
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย 
โทร. 0-2940-5495, 02561-2445 ต่อ 487 (สสิรี/เจนจิรา)/สมพิศ/สุภาพร) โทรสาร 0-2940-5495
E-mail : graduate.nrct@gmail.com

ข่าวสารทุนวิจัย

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: สถาบันวิจัยฯ--การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2559

Thu, 07/09/2015 - 12:29

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 

ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในครั้งนี้ โดยส่งบทความวิจัยได้ที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1047-8 มือถือ 08 2629 1970 โทรสาร 0 546 6714 E-mail : prconference@up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prc.up.ac.th/

ประชุมวิชาการระดับชาติ

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: ทุนด้านสัมคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRT - ICSSR) 2558

Thu, 07/09/2015 - 12:24
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสัมคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRT - ICSSR) เปิดรับสมัครนักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุนโครงการดังกลาว ในสาขาสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1019.pdf แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 1019.pdf2.98 MB ข่าวสารทุนวิจัย

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: สถาบันวิจัยฯ--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558

Wed, 07/01/2015 - 09:59

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ( PSU ) ประเทศสหพันธ์รัฐมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยแมสซี (MU) ประเทศนิวซีแลนด์ ได้จัดการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 2558 ขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธรรมราช จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 075-377-438 

รายละเอียดเพิ่มเติม Download

ประชุมวิชาการระดับชาติประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: สถาบันวิจัยฯ--สกว. ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2559

Wed, 07/01/2015 - 09:47
สกว ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2559  เงื่อนไขการสมัคร 
1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในแต่ละประเภททุน โดยการดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครทุนในแต่ละประเภท 
2. ท่านสามารถสมัครได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น 
   ดาวน์โหลดรายละเอียดทุนประจำปี 2559 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 14 สิงหาคม 2558) 

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG)       
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)       
ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)       
ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)       
  ติดต่อสอบถาม 
 • » ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) และ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)
  • โทร : 0 2278 8249  e-mail : varisara@trf.or.th   โทร : 0 2278 8255  e-mail : kanchanit@trf.or.th   โทร : 0 2278 8256  e-mail : paemala@trf.or.th   โทร : 0 2278 8260  e-mail : siripat@trf.or.th  
 • » ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)
  • โทร : 0 2278 8253  e-mail : chonnapa@trf.or.th   โทร : 0 2278 8254  e-mail : saengpetch@trf.or.th  
 • » ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)
  • โทร : 0 2278 8252 e-mail : sujaree@trf.or.th

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานได้ที่ e-mail : jirapat@trf.or.th หรือ โทร 02-278-8212 ข่าวสารทุนวิจัย

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: สถาบันวิจัยฯ--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558

Wed, 07/01/2015 - 09:43

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จำนวน 14 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา  กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้ชื่อ "บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม...ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของท้อง ถิ่น" (University  Socially  Engagement : Lead the Way  for  Better  Local  Living) ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลงทะเบียน รายละเอียดโครงการได้ที่  www.fms.nrru.ac.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ผศ.เอกรัตน์  เอกศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โทร 08-6653-7007

ประชุมวิชาการระดับชาติ

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: สถาบันวิจัยฯ--มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2558

Wed, 07/01/2015 - 09:38

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับ Graduate School of Information Science and Technologies มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น สถาบันการศึกษาอื่น ๆ และองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2015 International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC 2015)" ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2558 ณ Classic Kameo Hotel จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถดูรายละเอียดได้ที่http://ismac2015.aru.ac.th

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: สถาบันวิจัยและพัฒนา--ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Thu, 06/25/2015 - 11:33

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

----------------------------

            ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทันตามกำหนดระยะเวลาของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้

 

            . ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

            ๑.๑ โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหรือนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ และหรือนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้รายละเอียดให้เป็นไปตามสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนด (ดูรายละเอียด ได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th) 

            ๑.๒ โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับผลผลิตการวิจัย ดังต่อไปนี้

                  ๑.๒.๑ ผลผลิตการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการ สิทธิบัตร เกิดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อตอบปัญหา หรือแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน ประเทศชาติ บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสภาพปัญหาของสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะให้ความสำคัญและเน้นการวิจัยในส่วนนี้ เป็นสำคัญ

                  ๑.๒.๒ ผลผลิตการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ และสามารถพัฒนาโครงการเพื่อขอทุนศึกษาต่อยอดได้

            ๑.๓ โครงการวิจัยที่เสนอ ต้องไม่เป็นโครงการที่เคยพิจารณาไม่สนับสนุน และไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

                              ๑.๔ กรณีแผนงานวิจัยต้องมีโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัยไม่น้อยกว่า ๒ โครงการตลอดการวิจัย

 

            ๒. งบประมาณสนับสนุน

             ๒.๑ สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ นักวิจัยที่ยังไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนโครงการละไม่เกิน ๓ แสนบาท ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะเปิดโอกาสให้นักวิจัยหน้าใหม่ได้ทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส และเกิดทีมวิจัยที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น     

            ๒.๒ สำหรับนักวิจัยทั่วไป สนับสนุนโครงการวิจัยที่นอกเหนือจาก ข้อ ๒.๑

         

๓. คุณสมบัติของผู้อำนวยการแผนงานวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยวหรือย่อย

            ๓.๑ เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานสอน กรณีเป็นอาจารย์อัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

            ๓.๒ ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า ๖ เดือน ในปีงบประมาณนั้น

            ๓.๓ ไม่เคยเป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัย จากเหตุละทิ้งโครงการวิจัยโดยเหตุผลอันไม่สมควร

            ๓.๔ ไม่เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทอุดหนุนทั่วไปเกินกว่า ๒ โครงการในปีงบประมาณเดียวกัน หรือเมื่อรวมกับโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณในปีที่ผ่านมาและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ รวมแล้วไม่เกิน ๒ โครงการ

           ๓.๕ ไม่เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัย ที่ผิดสัญญารับทุน กล่าวคือ การค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓

            ๓.๖ ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย

 

. การจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th)

๔.๑ คณะ / วิทยาลัย ส่งข้อเสนอการวิจัยตามข้อ ๔.๒ และรายละเอียดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑ ชุด ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

๔.๑.๑ แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย แบบ บช-3

๔.๑.๒ CD ไฟล์ข้อเสนอการวิจัยในแบบ PDF (.pfd) และตั้งชื่อไฟล์ ตามลำดับในแบบ บช-3       (๑ แผ่น ต่อ ๑ คณะ/วิทยาลัย) 

           ๔.๒ นักวิจัย ส่งรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ดังต่อไปนี้

             ๔.๒.๑ โครงการใหม่ จัดทำรายละเอียด ข้อเสนอการวิจัย ตาม แบบ ว-1ด สำหรับโครงการเดี่ยวและโครงการย่อย และ แบบ ว-1ช สำหรับแผนงานวิจัย จำนวน ๒ ชุด (ส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ๑ ชุด/ต้นสังกัด  ๑ ชุด)

            ๔.๒.๒ โครงการต่อเนื่อง รายละเอียดตามข้อ ๔.๒.๑ พร้อมรายงานความก้าวหน้า                  จำนวน ๑ ชุด ตามแบบ ต-1ช/ด  (รวมถึงโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙)

            ๔.๓ ส่งข้อเสนอการวิจัย ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System: NRMS) เว็บไซต์ www.nrms.go.th ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

            ๔.๒.๓ เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ก. หนังสือการรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานกรณีหัวหน้าโครงการเป็นอาจารย์อัตราจ้าง

                   ข. ใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์สําหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง

ค. ใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval การทําวิจัยในมนุษย์

ง. ใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม

๔.๓ ข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ให้ยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ(NRMS) ตามข้อ ๔.๓ และส่งต้นฉบับถึงสถาบันวิจัยและพัฒนารายละเอียดตาม ข้อ ๔.๒ จำนวน ๓ ชุด ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘

 

            ๕. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

๕.๑ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตามลักษณะโครงการในประกาศนี้ พร้อมจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย โดยมีแนวทางการประเมินดังนี้

(๑)  คุณค่าทางปัญญาของโครงการวิจัย ๘๐ คะแนน

                    (๑.๑) ปัจจัยการวิจัย (Input)  ๒๐ คะแนน

                   (๑.๑.๑) หัวเรื่องของการวิจัยน่าสนใจ เป็นประเด็นเร่งด่วน (hot issue) ที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องทำวิจัย

                  (๑.๑.๒) วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม

                   (๑.๑.๓) โครงสร้างคณะผู้บริหารโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัยมีความเหมาะสมและมีความพร้อม

                  (๑.๑.๔) สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำการวิจัย

                   (๑.๑.๕) มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการตรวจเอกสารอ้างอิงสมบูรณ์

                   (๑.๑.๖) จัดทำแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัยได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

                   (๑.๑.๗) มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการทำการวิจัย

                   (๑.๑.๘) งบประมาณที่ใช้ทำการวิจัยมีความเหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศไว้

                   (๑.๒) กระบวนการวิจัย (Process) ๓๐ คะแนน

                   (๑.๒.๑) ระบุกลยุทธ์การเชื่อมโยงขั้นตอนการวิจัยอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

                   (๑.๒.๒) แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย ชัดเจน

                   (๑.๓) ผลผลิตการวิจัย (Output) ๓๐ คะแนน

                   (๑.๓.๑) งานวิจัยที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เช่น ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์

                     (๑.๓.๒) แสดงผลสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการวิจัยได้ชัดเจน

                   (๑.๓.๓) ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

                   (๑.๓.๔) แสดงจำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเกิดจากการดำเนินงานวิจัย

 (๒) ผลกระทบของโครงการวิจัย (impact)  ๒๐ คะแนน  

                   ผลลัพธ์ (outcome) ของงานวิจัยจะทำให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ ตามสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนด

  ๕.๒ มหาวิทยาลัยฯ จะส่งข้อเสนอการวิจัย ที่มีคะแนนการประเมิน ๕๐ คะแนนขึ้นไปให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

                

                                          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา  ทิพย์วารี)

                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

 

*ระบบ NRMS หมายถึง ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System) เว็บไซต์ www.nrms.go.th

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize แบบรายงานความก้าวหน้า25.07 KB แบบฟอร์มเสนอรายชื่อ110 KB บช-312.48 KB แบบฟอร์มใช้สัตว์ทดลอง46 KB ความปลอดภัยชีวภาพ6.19 MB แบบ ต-1ชด20.61 KB แบบ ว-1ช (สำหรับโครงการชุด)74.5 KB แบบ ว-1ด (สำหรับโครงการเดี่ยว)78.5 KB ข่าวสารทุนวิจัย

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: สถาบันวิจัย--งานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน

Wed, 06/24/2015 - 16:34

Head Poster

 

“สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน”

จัดโดย  

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๕๘

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา

 

ความสำคัญ

                 การนำเสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นในเวทีสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักประดิษฐ์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อ การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  

                 สำหรับในปี ๒๕๕๘ นี้ นอกจากการจัดเวทีนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นในส่วนกลาง ณ กรุงเทพมหานคร แล้ว วช. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของภาคใต้ ยังได้ร่วมกันจัดเวทีนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น ภายใต้ชื่อ “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน” ใน    ส่วนภูมิภาค  โดยมุ่งหวังเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้เยี่ยมชมและได้นำผลงานเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม เกิดแรงบันดาลใจหรือ แรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ และมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่นำไปสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองต่อไป

 

วัตถุประสงค์                                                                                

๑.    เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม ที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของนักประดิษฐ์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน/สังคม ตลอดจนเกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

๒.    เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้น ให้กับเยาวชนและผู้เข้าชมงานในส่วนภูมิภาค ในการสร้างสรรค์ หรือต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ                              

๓. เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนไทยและนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในส่วนภูมิภาคได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ/หรือทางวิศวกรรมในการคิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ในด้านต่างๆ จนพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์และมูลค่าเพิ่ม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

VVV

VV

v

 

>> โครงการ “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน”

 

>> กำหนดการ โครงการ “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน”

 

>> แบบเสนอผลงาน “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน”

 

ประชุมวิชาการระดับชาติ

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: สถาบันวิจัยและพัฒนา--สถาบันคลังสมองของชาติสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน:สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย”

Wed, 06/24/2015 - 16:20

สถาบันคลังสมองของชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมจัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน:สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย” (Scholarship of Teaching and Learning: The Value Creation of Teaching and Learning Innovation) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำวิจัยจากวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดในวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแมนดาริน ถ พระราม 4 กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้!!!!ที่ www.li.kmutt.ac.th/SoTL

training_th

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: สถาบันวิจัย--ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางประจำปี พ.ศ.2558

Tue, 06/23/2015 - 14:50

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางประจำปี พ.ศ.2558

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และหน่วยงานเครือข่ายพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการจัดงานประชุมวิชาการด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ

 

  ประชุมวิชาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางประจำปี 2558 (2.2 MiB) ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: สถาบันวิจัยและพัฒนา--มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาวิชาการ 2558

Tue, 06/23/2015 - 14:44

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ตำรับอาหารไทยสู่ครัวโลก : อาหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/conference2015/

ประชุมวิชาการระดับชาติ

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: สถาบันวิจัยและพัฒนา--มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน

Tue, 06/23/2015 - 14:33

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุนดังต่อไปนี้:

1. ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2558

ทุน FLTA กำหนดให้สรรหาอาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ไปสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงไปช่วยสอน อาจารย์ชาวไทยจะมีโอกาสเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมๆไปกับการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมอเมริกันให้มากขึ้นด้วยการลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอเมริกันศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีลักษณะการแลกเปลี่ยนทางวิชาการอย่างแท้จริง

รายละเอียด >> http://fulbrightthai.org/NowOpenDetail.asp…

2. ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเสนอชื่อเข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2558

ทุนนี้เป็นสำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10-12 เดือน เน้นส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลางที่จะก้าวไปเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคต ให้เท่าทันความก้าวหน้าของศาสตร์ แวดวงที่เกี่ยวข้องและประเด็นปัญหาร่วมของพลโลก พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายคนคุณภาพในวงวิชาการ/วิชาชีพให้กว้างขวางขึ้น เหมาะสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุ่งมั่นจะสร้างบุคลากรรุ่นใหม่

รายละเอียด >> http://fulbrightthai.org/NowOpenDetail.asp…

  ข่าวสารทุนวิจัย