• ภาษาไทย
    • English
 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์


  • "ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ"

วิสัยทัศน์


  • "ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี มีทักษะทางวิชาชีพและวิชาการ บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมสู่สากล"

พันธกิจ


  • จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ

  • สร้างงานวิจัยเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

  • ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

  • นโยบายด้านพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และบริการชุมชน

  • เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น