• ภาษาไทย
    • English

คณะผู้บริหารวิทยาลัย

 

 
 

ชื่อ-นามสกุล : นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Mrs.Fapilai Taweesinsopa

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

TEL : 8500

EMAIL : fapilai.t@rmutsv.ac.th

 
 

ชื่อ-นามสกุล : ดร.จตุพร ฮกทา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Jutuporn Hokta

ตำแหน่ง : รองผู้อำรวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

TEL : 8501

EMAIL : jutuporn.h@rmutsv.ac.th

 

ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr.Piyapat Chuai-in

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ : --

TEL : 8517

EMAIL : piyapat.c@rmutsv.ac.th

 

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ระริน เครือวรพันธุ์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst.prof Rarin Kruaworapan

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาตราจารย์

TEL : 8515

EMAIL : rarin.k@rmutsv.ac.th