• ภาษาไทย
    • English

คณะผู้บริหารวิทยาลัย

 

 
 

ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ อินกล่ำ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr.Suchart Inklam

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

TEL : 8500

EMAIL : suchart.i@rmutsv.ac.th

 
 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยาณี ยุทธการ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Kanlayanee Yutthakarn

ตำแหน่ง : รองผู้อำรวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

TEL : 8501

EMAIL : kanlayanee.y@rmutsv.ac.th

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนัยนา คำกันศิลป์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Naiyana Kumgunsilp

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ : --

TEL : 8517

EMAIL : naiyana.k@rmutsv.ac.th

 

ชื่อ-นามสกุล : ดร.ศิววงศ์ เพชรจุล

ชื่อภาษาอังกฤษ : Dr.Sivawong Petjun

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตำแหน่งทางวิชาการ : --

TEL : 8515

EMAIL : sivawong.p@rmutsv.ac.th