• ภาษาไทย
    • English
 
 

สาขาภาษาต่างประเทศ

เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และใน  วันที่  27 พ.ย. 2549 ได้  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 1180 หน้า 27 จัดตั้งส่วนราชการ มทร.ศรีวิชัย  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว