• ภาษาไทย
    • English

สถานที่ ติดต่อ

สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด  อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
โทรศัพท์ 0-7520-4060 โทรสาร 0-7520-4061