• ภาษาไทย
    • English

โครงการชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัย

นายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง บรรยายหัวข้อ “การเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว” โครงการชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัย (ด้านอุทกภัยและดินโคลนถล่ม) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จัดโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต

Date: 
Friday, October 11, 2013 - 10:00