• ภาษาไทย
    • English

โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนในชุมชนไม้ฝาด จ.ตรัง

อาจารย์ศกพิชญาณ์ บุญเกื้อ และอาจารย์จากสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนในชุมชนไม้ฝาด จ.ตรังวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเศรษฐกิจภายในครัวเรือนได้ รวมทั้งมีการอบรมการทำบัญชีครัวเรือนให้กับชุมชน โดยได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นอย่างมาก

Date: 
Friday, October 11, 2013 - 10:15