• ภาษาไทย
    • English

โครงการสร้างนักบัญชีรุ่นเยาว์

อาจารย์ศิริวรรณ์ ศิลารักษ์ และอาจารย์จากสาขาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการสร้างนักบัญชีรุ่นเยาว์ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  โดยมีน้องๆ และคณาจารย์จากโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยเป็นการฝึกอบรม เพื่อให้น้องๆ นักบัญชีรุ่นเยาว์เกิดแนวทางในการจัดทำบัญชีอย่างง่าย และเป็นพื้นฐานต่อไป

Date: 
Friday, October 11, 2013 - 10:15