• ภาษาไทย
    • English

งานพัฒนานักศึกษา ออกค่ายอาสาพัฒนา สร้างอาคารห้องสมุด

   งานพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ออกค่ายอาสาพัฒนา สร้างอาคารห้องสมุด ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ณ โรงเรียนบ้านคลองโตน ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วิถีชาวค่าย การมีจิตสาธารณะ จิตอาสาที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยมี ท่าน ผอ. สมพงศ์ เจือกโว้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโตน เป็นประธานเปิดค่าย คณะครูโรงเรียนบ้านคลองโตน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านและประธานกรรมการโรงเรียนร่วมด้วยในการนี้วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้มอบหนังสือให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโตน และมอบเครื่องดื่มให้กับผู้อำนวยการค่ายอาสาพัฒนา เพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อไป

งานพัฒนานักศึกษา
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 

Date: 
Tuesday, December 25, 2018 - 09:15