• ภาษาไทย
    • English

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Google Apps เพื่อการทำงานออนไลน์

เมื่อวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินโครงการ Quick win Project ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการปฏิบัติ และเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิทยาเขตตรัง #หลักสูตร “Google Apps เพื่อการทำงานออนไลน์” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการกล่าวเปิด กล่าวปิด และมอบเกียรติบัตรให้กับวิทยากร ทั้งนี้ นางสาวเรณู มากนคร หัวหน้าหน่วยบุคลากร และหัวหน้าการจัดโครงการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ #คนศรีวิชัย ที่มุ่งเน้นสร้างบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนวิทยาเขตตรังไปสู่องค์กรสมัยใหม่ บุคลากรมีทักษะด้านดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสายงานอย่างต่อเนื่องได้รับเกียรติจากนายพีรศักดิ์ ชูส่งแสง และนายภานุวัฒน์ หนูนคง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ การจัดโครงการดังกล่าวแบ่งการอบรมออกเป็น 4 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 บุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานวิทยาเขตตรัง , รุ่นที่ 2 บุคลากรสายวิชาการ , รุ่นที่ 3 บุคลากรสายสนับสนุน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และรุ่นที่ 4 ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร การอบรมในครั้งนี้สร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรทุกสายงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถนำมาพัฒนางานได้จริงและสะดวกในการใช้งาน ตลอดจนเป็นการช่วยลดโลกร้อน ลดการใช้กระดาษในสำนักงานโดยการใช้ระบบดิจิทัล ออนไลน์ ได้อีกด้วย

ภาพและข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตตรัง
Date: 
Monday, June 10, 2019 - 10:45