• ภาษาไทย
    • English

"ลูกลมนาหมื่นศรี"

นที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมพื้นถิ่น "ลูกลมนาหมื่นศรี" ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง โดยนายปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยด้วยนายเกียรติศักดิ์ ศรีท่องเที่ยว ผู้ใหญ่บ้าน และนายประเสริฐ คงหมุน วิทยากรบรรยาย ให้เกียรติกล่าวตอนรับคณะนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์นวัตกรรมพื้นถิ่นที่ประดิษฐ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน เรียนรู้วิธีการ กระบวนการความเป็นมาของลูกลม ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเที่ยวชมงานลูกลม ในระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง

Date: 
Tuesday, February 18, 2020 - 10:15