• ภาษาไทย
    • English

โครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพสำหรับศิษย์เก่า เพิ่มพูนทักษะการผสมเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2557 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพสำหรับศิษย์เก่า (กิจกรรมย่อยที่ 1) เพิ่มพูนทักษะการผสมเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ โดยมีคุณฉลอง สงเคราะห์ ตำแหน่ง Sommelier and Assistant Restaurant Manager ที่ Point Yamu by Como เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการในการนี้มีนายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีอาจารย์ลลิตา อมรเหมานนท์ อาจารย์จตุพร ฮกทา เข้าร่วมด้วย

Date: 
Monday, May 19, 2014 - 14:45