• ภาษาไทย
    • English

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการในกระทรวงการต่างประเทศ

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการในกระทรวงการต่างประเทศ" 
แก่คณะนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น
21 คน ทั้งนี้สถาบันการต่างประเทศฯ ได้จัดให้ผู้เข้ารับการฟังบรรยายได้มีโอกาสได้รับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน
จากข้าราชการสายงานต่างๆ ของกระทรวงฯ วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

Date: 
Monday, April 27, 2015 - 10:15