• ภาษาไทย
    • English

โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา ได้ขอเข้าศึกษาดูงานของสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วันที่ 23 มกราคม 2558 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา ได้ขอเข้าศึกษาดูงานของสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "ความพร้อมภาษาอังกฤษของธุรกิจการท่องเที่ยวไทย" ในกิจกรรม English for Tourism เพื่อเป็นการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนินทร์ สังขดวง หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะจากโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ รวมถึงอาจารย์ลลิตา อมรเหมานนท์ และอาจารย์คุลิกา ธนะเศวตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้ด้วย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมรับฟังบรรยายกว่า 50 คน

Date: 
Monday, April 27, 2015 - 10:15