• ภาษาไทย
    • English

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพบัญชีสำหรับนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ กิจกรรมย่อยที่ ๒ การเตรียมความพร้อมเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพบัญชีสำหรับนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ กิจกรรมย่อยที่ ๒ การเตรียมความพร้อมเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิราภรณ์ ศุภศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เค ทู เอ็ม ออดิทติ้ง ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน

Date: 
Monday, April 27, 2015 - 10:30