• ภาษาไทย
    • English

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายและจิตใจของนักศึกษา

วันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2558 หน่วยวินัยและจริยธรรมนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายและจิตใจของนักศึกษา เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อความสำคัญ และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงเพื่อให้นักศึกษานำคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ดำเนินชีวิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชารวมทั้งหมด 300 คน ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัดทหารบกนครศรีธรรมราช ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

Date: 
Monday, April 27, 2015 - 10:30