• ภาษาไทย
    • English

รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส+ ประจำปีการศึกษา 2558 (ภายนอก)

รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส+ ประจำปีการศึกษา 2558 (ภายนอก) ได้รับเกียรติ นายวิมล บุญรอด คณะครุศาสตร์ฯ เป็นประธานกรรมการตรวจ , ผศ.เผด็จ สังขไพฑูรย์ คณะเกษตรศาสตร์  นายสุทธิพร เนียมหอม คณะเกษตรศาสตร์  นายพัชร แสงสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายสาโรจน์ มีพวกมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เป็นกรรมการตรวจ โดยมี นางรุ่งนภา แก้วนวล จากคณะครุศาสตร์ฯ เป็นกรรมการและเลขานุการในการตรวจติดตามในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณ
    ภาพ : หน่วยประชาสัมพันธ์

 

Date: 
Friday, September 16, 2016 - 10:30