• ภาษาไทย
    • English

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาฯ

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 สโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานักศึกษา ด้านกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายสุชาติ อินกล่ำ และวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดยรักษาการคณบดีฯ ผศ. ดร.อรไท ครุธเวโช และคณะ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง

Date: 
Thursday, August 24, 2017 - 14:45