• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมครูพบศิษย์

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 สาขาบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมครูพบศิษย์ขึ้น เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างอาจารย์ ศิษย์ปัจจุบันทุกชั้นปี และศิษย์เก่า โดยกิจกรรมจะเน้นการได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เช่น การแข่งกีฬาพื้นบ้าน การร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง รวมถึงรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ณ อาคารกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Date: 
Tuesday, January 9, 2018 - 09:45