• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.2: ระดับความสาเร็จในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการ(57)

รายการหลักฐาน

หมายเลขหลักฐาน รายการหลักฐาน
CHT 08-00-3.1.1-01 โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
CHT 08-00-3.1.2-01 คำสั่งที่ 097/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์การปฏิบัติงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
CHT 08-00-3.1.2-02 คู่มือการปฏิบัติงาน
CHT 08-00-3.1.2-03 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติและลงนามคู่มือการปฏิบัติงาน
CHT 08-00-3.1.3-01 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขอส่งคู่มือการปฏิบัติงาน
CHT 08-00-3.1.4-02  คู่มือการปฏิบัติงาน
CHT 08-00-3.1.4-03 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/  ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติและลงนามคู่มือการปฏิบัติงาน
CHT 08-00-3.1.5-01 งานวิจัยสถาบัน เรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผู้วิจัย นางมะลิ อินกล่ำ